• 1
  • 2
  • 3

تجهیزات وقطعات روسازی راه آهن

با توجه به سوابق این شرکت در زمینه انجام خدمات روسازی و تأمین قطعات و تجهیزات از قبیل تجهیزات علائم و ارتباطات و مخابراتی ، ادوات و متعلقات خط و سوزن و همچنین تأمین انواع سوزن کامل تیپ روسی و UIC از شرکت موروم سویچ ورکزروسیه به عنوان نمایندگی رسمی آن، این شرکت آمادگی خود را جهت همکاری در موارد فوق الذکر اعلام میدارد.
(عکس های مربوطه قرار داده میشود.)

Privacy Policy 2015 - All rights reserved. Design By Darkob | Hosting By Joomir