• 1
  • 4
  • 3
  • 4
  • 2

فاینانس -یوزانس -ریفاینانس
طراحی و تدوین ساختار تامین مالی مناسب برای پروژه های بزرگ یکی از جنبه های مهمی است که زمانبندی اجرا ،هزینه ها و ریسکها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.قابلیت دسترسی به منابع ،هزینه ها و تضامین مورد تقاضای فاینانسر ،محدودیت های ارزی ،قوانین و مقررات موسسات بیمه ای و سیستم بانکی از جمله عوامل مهمی است که متناسب با الزامات فنی ، مالی و حقوقی هر پروژه باید مد نظر قرار گرفته و مدل تامین مالی با در نظر گرفتن همه آنها طراحی گردد.این شرکت با همکاری متخصصین حقوقی, مالی ،بانکی و بازرگانی خدمات زیر را در زمینه تامین مالی پروژه ها ارائه میدهد:
1- مهندسی مالی پروژه ها و ارائه ساختار تامین مالی متناسب با شرایط پروژه
2-مدیریت تامین مالی از منابع مختلف از جمله:
- تامین مالی میان مدت خارجی (فاینانس)
- تامین مالی کوتاه مدت خارجی(یوزانس)
- تامین مالی کوتاه مدت از موسسات مالی بین المللی (IDB,DIB,…)
- تامین مالی بلند مدت از موسسات مالی بین المللی(بانک جهانی – بانک توسعه زیر ساختهای آسیا AIIB)
3- تامین مالی از محل صندوق توسعه ملی
4- تامین مالی با استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه مانند صکوک اجاره و صندوق و..

Privacy Policy 2015 - All rights reserved. Design By Darkob | Hosting By Joomir