• 2
  • 4
  • 5
  • 6

تهیه طرح تجاری با تصویر روشنی از منافع و ریسکهای هر پروژه به ذینفعان مختلف ارئه میدهد و نقش کلیدی در موفقیت آتی پروژه ایفا مینماید. تهیه یک طرح تجاری مستلزم انجام مطالعات اقتصادی و توجیهی و شناخت عمیق از جنبه های مختلف پروژه بویژه شرایط بازار میباشد. این شرکت با اتکا به تجربه و دانش تیم

مجرب اقتصادی خود خدمات زیر را در این زمینه ارائه میدهد.
- انجام مطالعات اقتصادی بویژه مطالعات بازار برای محصولات و خدمات پروژه
- تهیه طرح تجاری Business Plan

Privacy Policy 2015 - All rights reserved. Design By Darkob | Hosting By Joomir