مطالعه و ارزیابی اقتصادی طرح‌ها

تهیه طرح تجاری با تصویر روشنی از منافع و ریسک‌های هر پروژه به ذی نفعان مختلف ارائه می‌دهد و نقش کلیدی در موفقیت آتی پروژه ایفا می‌نماید. تهیه یک طرح تجاری مستلزم انجام مطالعات اقتصادی و توجیهی و شناخت عمیق از جنبه‌های مختلف پروژه به‌ویژه شرایط بازار می‌باشد. این شرکت با اتکا به تجربه و دانش تیم مجرب اقتصادی خود خدمات زیر را در این زمینه ارائه می‌دهد.

خدمات مطالعه و ارزیابی اقتصادی طرح‌ها

پروژه‌های شاخص