تامین مالی انواع پروژه‌ها

طراحی و تدوین ساختار تامین مالی مناسب برای پروژه‌های بزرگ یکی از جنبه‌های مهمی است که زمان‌بندی اجرا، هزینه‌ها و ریسک‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. قابلیت دسترسی به منابع، هزینه‌ها و تضامین مورد تقاضای فاینانسر، محدودیت‌های ارزی، قوانین و مقررات موسسات بیمه‌ای و سیستم بانکی ازجمله عوامل مهمی است که متناسب با الزامات فنی، مالی و حقوقی هر پروژه باید مدنظر قرار گرفته و مدل تامین مالی با در نظر گرفتن همه آن‌ها طراحی گردد.

خدمات زیر را در زمینه تامین مالی پروژه‌ها ارائه می‌دهد

پروژه‌های شاخص