مشاوره مشارکت عمومی خصوصی (PPP)

مشارکت عمومی خصوصی (Public- Private Partnership) که واگذاری امتیاز نیز نامیده می‌شود، طرف بخش عمومی امتیاز ارائه خدمات عمومی را همراه با تامین مالی به بخش خصوصی واگذار می‌کند. انواع مدل‌های مشارکت شامل BLOT، BOO، BOT . که به‌عنوان یکی از موفق‌ترین روش‌های تامین مالی نیز می‌باشند. با توجه به بدیع بودن این شکل از قراردادها و نمونه‌های اجرا شده اندک آن در کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی این نوع قراردادها بستر قانونی عقد این قراردادها و مشکل دیگر چگونگی تنظیم روابط و تعاملات میان بخش دولتی (سرمایه پذیر) و خصوصی (سرمایه‌گذار) است.
قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی یکی از قوانین قدیمی در این زمینه می‌باشد. ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393، ماده 7 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1393، تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 و تبصره (4) قانون بودجه سال 1401 برخی مهم‌ترین قوانین مصوب شده در این حوزه می‌باشند. شرکت آریا تجارت اسپروز با داشتن سابقه اجرایی در زمینه تعریف و به نتیجه رساندن طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی آمادگی همکاری با شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در این حوزه را دارد.

خدمات مشاوره مشارکت عمومی خصوصی

 • انجام مطالعات توجیهی پروژه
 • طراحی معماری فنی پروژه
 • بررسی و تهیه ملاحظات امنیتی پروژه
 • انتخاب مدل مشارکت
 • تشکیل کنسرسیوم اجرایی
 • تعریف اهداف و محدوده و برنامه زمانی پروژه
 • تهیه طرح تجاری ( بیزینس پلن)
 • تهیه سند گزارش تصمیم به واگذاری
 • تنظیم کاربرگ های مربوط به پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی
 • مشاوره در خصوص موارد قانونی، مالیات و بیمه پروژه‌های مشارکتی
 • تهیه اسناد فراخوان
 • فرایند انعقاد قرارداد
 • نظارت بر احداث پروژه و بهره‌بردار
 • تحویل گیری پروژه از مشارکت‌کننده در دوره انتقال

خدمات مشاوره مشارکت عمومی خصوصی