بازگشت سرمایه در قالب رفع موانع تولید

قيمت پايين انرژي در كشور و به‌خصوص سوخت‌هاي فسيلي به‌رغم تمام جلوه‌های مثبت در اذهان عمومي، خسارات بسياري به اقتصاد كشور وارد كرده است. به گواه آمار، شدت مصرف انرژي در كشور بيش از سه برابر متوسط جهاني مي‌باشد. ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور در حوزه صرفه‌جویی سوخت است. هدف این ماده قانونی جبران اثرات زیان‌بار پايين بودن قيمت سوخت از طريق بازگرداندن منافع حاصل از صرفه‌جویی به عامل صرفه‌جويي مي‌باشد. در اين طرح عامل صرفه‌جويي معادل ريالي يارانه سوخت صرفه‌جویی شده (اختلاف قیمت بین‌المللی و داخلی) را به‌عنوان يارانه صرفه‌جویی سوخت دريافت می‌کند.

لازم به ذكر است كه دامنه قانون مذکور محدود به حوزه صرفه‌جویی سوخت نبوده و همه حوزه‌هایی را که با سرمایه‌گذاری یا اقدام بخش خصوصی منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه بخش دولتی می‌شود را در بر می‌گیرد. شرکت آریا تجارت اسپروز با داشتن تجربه و کارنامه درخشان در حوزه صرفه‌جویی سوخت در راه آهن آمادگی ارائه خدمات مشاوره به شرکت‌ها و سازمان‌ها مختلف در زمینه‌های گوناگون بهره‌مندی از این قانون را دارد.

خدمات بازگشت سرمایه در قالب ماده 12

پروژه‌های شاخص